Obchodní podmínky

I. Provozovatel

Deedivine s.r.o.

Sídlo: Křížovnická 86/6, 110 00, Praha 1

Identifikační číslo: 081 19 180

Jednatel: Mgr. Denisa Dědičová

II. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi prodávajícím (také "provozovatel") a kupujícím (také „zákazníkem“) při objednávkách a dodávkách textilního zboží šitého na zakázku a doplňkového sortimentu dárkových a dalších předmětů značky Deedivine (dále také jen „zboží“). Odesláním objednávky vyjadřuje kupující svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami. Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro obě strany. Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky změnit, a to s účinnosti od jejich uveřejnění na internetových stránkách prodávajícího.

III. Objednávka zboží

Zboží lze objednávat zejména pomocí internetových stránek - nákupního košíku, dále popř. emailem, či telefonicky. Každá taková objednávka musí obsahovat: a) kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení, doručovací adresa, e-mail, telefonický kontakt) b) druh zboží určeného číslem, popř. názvem a dalšími vlastnostmi a dále množství a velikosti. Obdržení objednávky prostřednictvím nákupního košíku či e-mailu prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu. Přijatá objednávka se stává návrhem kupní smlouvy, kupní smlouva vzniká dodáním zboží kupujícímu.

IV. Platební podmínky

Úhrada ceny zboží se provádí v hotovosti při jejich převzetí (osobně či dobírkou), či bankovním převodem, dle volby kupujícího učiněné v rámci objednávky.

V. Přeprava a dodací podmínky

Veškeré přijaté objednávky jsou jak pro prodávajícího, tak pro kupujícího závazné. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Deedivine obchodní podmínky Prodávající si vyhrazuje právo, že některý sortiment může být dočasně vyprodán (např. typ látky), v těchto případech bude kupujícímu nabídnuta jiná alternativa. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit za něj celkovou cenu. Prodávající se zavazuje objednané zboží doručit na adresu uvedenou v objednávce a to v co nejkratším možném termínu, nejdéle však do třech týdnů ode dne potvrzení objednávky. Všechny ceny uvedené na našich internetových stránkách a tiskovinách jsou včetně DPH a základního balného. Společnost si vyhrazuje právo mít aktuální nabídku produktů, cen a akcí na www.deedivine.com a měnit je dle vlastního uvážení. Cena dovozu se liší v závislosti na vzdálenosti a hodnotě objednávky a je kalkulována v jednotlivých případech při vyčíslení celkové ceny objednávky. Doporučujeme zákazníkovi, aby si při převzetí zásilky překontroloval zboží, jestli odpovídá jeho objednávce.

VI. Reklamace

V případě, že zboží při převzetí zákazníkem nemá jakost a vlastnosti, které jsou u takového zboží obvyklé, či výrobcem udávané, nebo předpokládané příslušnými právními předpisy (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), nebo zboží neodpovídá potvrzené objednávce, má zákazník právo na to, aby provozovatel bezplatně a bez zbytečného odkladu provedl opravu, je-li možná, nebo dodal zboží náhradní; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny takového zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Ode dne uplatnění reklamace má prodávající nejvýše 30 kalendářních dní na vyřízení, bude se však snažit reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu. Uplatnění zákonných práv kupujícího z vadného plnění je vyloučeno, pokud kupující nerespektuje pokyny prodávajícího ohledně praní, žehlení a péče o zboží, uvedené v potvrzení objednávky/dodacím listu/přímo na zboží.

VII. Zrušení objednávky a změna objednávky

Kupující má právo zrušit pouze ve výjimečných případech se souhlasem prodávajícího, pokud ještě nebyla započata výroba zboží. Poté již objednávku nelze zrušit, a kupující je povinen zboží převzít a zaplatit, případně zaplatit pokud jej odmítne převzít. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku zrušit nebo upravit v případech, kdy: a) se podstatně změnila cena zboží nebo je zboží dlouhodobě nedostupné, b) kupující nedodržel tyto obchodní podmínky nebo s nimi nesouhlasil nebo c) v minulosti opakovaně nesplnil svůj závazek zaplatit kupní cenu a převzít zboží. O zrušení objednávky ze strany prodávajícího je prodávající bez zbytečného odkladu povinen o této skutečnosti informovat kupujícího, a to na některý z kontaktů uvedených v objednávce.

VIII. Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů, které kupující sdělil prodávajícímu v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, podléhá ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Kupující dává odesláním své objednávky souhlas provozovateli k jejich zpracování a využití pouze pro potřebu obchodního vztahu mezi nimi. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou či emailovou formou.

IX. Závěrečná ustanovení

Případné spory z této smlouvy mohou být řešeny mimosoudně a přednostně budou řešeny dohodou. Zahájením mimosoudního řešení sporu není dotčeno právo kupujícího obrátit se na orgány dohledu a státního dozoru či právo obou stran obrátit se na příslušný soud. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, nebo elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho registračním/přihlašovacím formuláři. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu, není-li shora uvedeno jinak.

 

 

Kontaktní údaje prodávajícího:

Mgr. Denisa Dědičová +420 724 331 743

denisa@deedivine.com

korespondenční adresa: Denisa Dědičová Menclova 10, Praha 8, 180 00

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.08.2016.